Eric Clapton Enter the Latest RockMerch Sweepstakes!