Akron, Ohio September 7, 1951 Enter the Latest RockMerch Sweepstakes!