Cynthia Powell Lennon (Cynthia Powell ) in 1962 Enter the Latest RockMerch Sweepstakes!     […]